logo

STATUT

FUNDACJI ROZWOJU INFORMATYKI
 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.
Fundacja pod nazwą „FUNDACJA ROZWOJU INFORMATYKI”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie, numer Repertorium AI-11527/91, z woli fundatorów, którymi są:
1) Piotr Baltazar Chrząstowski-Wachtel,
2) Barbara Maria Dunin-Kęplicz,
3) Kazimierz Cels Grygiel,
4) Antoni Florian Kreczmar,
5) Witold Stanisław Łukaszewicz,
6) Joanna Maria Mickiewicz,
7) Andrzej Piotr Szałas,
8) Władysław Marek Turski,
9) Zbigniew Stefan Weiss,
10) Andrzej Maciej Wierzba,
- zwani dalej „fundatorami Fundacji”.

§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.
Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4.
Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2167 z późn. zm.), zwanej dalej “Ustawą”, jak również na podstawie niniejszego Statutu.

§ 5.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 6.
Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym kościołem lub związkiem wyznaniowym.

§ 7.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, zwany dalej „Ministrem”.

§ 8.
1. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy: „FRI”.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Statutu.
3. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych. Odpowiednikiem nazwy Fundacji w języku angielskim jest: „Foundation for Information Technology Development”.

§ 9.
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Rozdział 2
Cele i zasady działania Fundacji

§ 10.
Celami Fundacji są:
1) wspomaganie Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych ośrodków akademickich kształcenia informatyków w działaniach edukacyjnych i naukowych,
2) wspieranie rozwoju uczniów i studentów uzdolnionych informatycznie,
3) rozwijanie i upowszechnianie wiedzy i kultury informatycznej,
4) kształcenie zawodowych kadr informatycznych,
5) popieranie informatyzacji, w szczególności rozwoju informatycznej bazy materialnej szkół, uczelni przedsiębiorstw i innych placówek,
6) prowadzenie działań na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doskonalenia systemu oświaty w celu podnoszenia jakości edukacji informatycznej,
- zwane dalej „celami statutowymi Fundacji”.

§ 11.
1. Fundacja realizuje cele statutowe Fundacji poprzez:
1) prowadzenie działalności wydawniczej, oświatowej i naukowej,
2) prowadzenie i organizowanie kursów i konferencji,
3) fundowanie stypendiów, przyznawanie nagród i innych form pomocy oraz organizowanie staży krajowych i zagranicznych,
4) finansowanie badań naukowych i rozwojowych,
5) współpracę ze środowiskami oświaty, nauki, kultury, osobami prawnymi i fizycznymi, a także instytucjami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą,
6) wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne przedsięwzięć, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celów statutowych Fundacji,
7) organizację konkursów programistycznych,
8) organizację obozów naukowych, warsztatów, kursów oraz innych form kształcenia dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, policealnych, a także studentów publicznych i niepublicznych szkół wyższych w Polsce,
9) organizację konferencji, seminariów, wykładów, warsztatów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- zwane dalej „działalnością statutową Fundacji”.
2. Fundacja może także uczestniczyć w innych podmiotach działających dla realizacji celów statutowych Fundacji oraz tworzyć takie podmioty, za uprzednią zgodą Rady Fundacji wyrażoną w formie uchwały.
3. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 12.
1. Fundacja może tworzyć oddziały Fundacji, zwane dalej „Oddziałami”.
2. Oddziały są wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Fundacji, podlegającymi Zarządowi Fundacji, na czele których stoją dyrektorowie Oddziałów.
3. Oddziały są tworzone i likwidowane przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji wyrażonej w formie uchwały.
4. Dyrektorów Oddziałów powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji wyrażonej w formie uchwały.
5. Zarząd Fundacji sprawuje nadzór nad działalnością Oddziału.
6. Zakres działania Oddziału i zasady jego funkcjonowania, organy Oddziału, tryb działania i funkcjonowania tych organów oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektora Oddziału określa regulamin organizacyjny Oddziału, przyjmowany przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji wyrażonej w formie uchwały.
7. Oddziały mogą zakładać własne rachunki oraz prowadzić własną gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Statutem oraz regulaminem organizacyjnym Oddziału.
8. Oddziały mogą prowadzić działalność statutową Fundacji poprzez wszystkie działania określone w § 11 ust. 1 oraz realizować wszystkie cele statutowe Fundacji określone w § 10, jak również uczestniczyć w podmiotach określonych w § 11 ust. 2 i prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w § 11 ust. 3, chyba że regulamin organizacyjny Oddziału stanowi inaczej.

§ 13.
1. Dla efektywnego realizowania celów statutowych Fundacji i prowadzenia działalności statutowej Fundacji, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie Fundacji z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli cele fundacji powstałej w wyniku połączenia Fundacji z inną fundacją różniłyby się istotnie od celów statutowych Fundacji.
3. Połączenie Fundacji z inną fundacją może nastąpić, jeżeli Rada Fundacji, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Fundacji, podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na to połączenie.


Rozdział 3
Majątek i dochody Fundacji

§ 14.
1. Na majątek Fundacji składają się:
1) fundusz założycielski w kwocie 11.000.000,00 (słownie: jedenaście milionów) złotych (PLZ), która to kwota odpowiada kwocie 1.100,00 (słownie: jeden tysiąc sto) złotych (PLN) po wejściu w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.),
2) ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację od jej ustanowienia przez cały okres jej działania,
3) dochody Fundacji.
2. Dochodami Fundacji są:
1) darowizny, spadki i zapisy,
2) dotacje, subwencje, granty,
3) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,
4) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
5) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
6) odsetki bankowe, dywidendy, dyskonta oraz inne dochody z operacji finansowych,
7) inne dochody.

 

Rozdział 4
Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej Fundacji
oraz prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej

§ 15.
1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.
2. Działalność gospodarcza, o której mowa w § 11 ust. 3, może być prowadzona przez Fundację wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności statutowej Fundacji.
3. Całość dochodów, tj. nadwyżki przychodów nad kosztami, uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji poprzez działalność statutową Fundacji.

§ 16.
1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi dla danego typu działalności.
3. Zarząd Fundacji może przyjąć w drodze uchwały, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji wyrażonej w formie uchwały, regulamin określający szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez Fundację, w tym w szczególności:
1) zasady podziału dochodów Fundacji z przeznaczeniem tych dochodów na określone cele statutowe Fundacji lub na określoną działalność statutową Fundacji,
2) zasady podziału dochodów Fundacji na fundusze,
3) rodzaje funduszy,
4) zasady tworzenia funduszy,
5) zasady wykorzystywania dochodów Fundacji zgromadzonych w ramach funduszy,
6) zasady wynagradzania osób zatrudnionych przez Fundację,
7) dopuszczalny stan zatrudnienia w Fundacji, w tym w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w § 11 ust. 3,
8) dopuszczalną wysokość dochodów Fundacji, która może zostać przeznaczona na wszystkie składniki wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Fundację,
9) zasady przyznawania członkom Rady Fundacji z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji lub pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia oraz dopuszczalną wysokość kwoty tych kosztów lub wynagrodzenia, przy czym kwota tych kosztów lub wynagrodzenia nie może przekraczać wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 17.
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Zarząd Fundacji zarządza majątkiem Fundacji oraz ponosi odpowiedzialność za zarządzaniem tym majątkiem z uwzględnieniem zasad celowości, rzetelności oraz gospodarności.
3. Niedozwolone jest udzielanie pożyczek z majątku Fundacji lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do:
1) fundatorów Fundacji,
2) członków organów Fundacji,
3) pracowników Fundacji,
4) osób, z którymi osoby wskazane w pkt 1-3 pozostają w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
4. Niedozwolone jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz osób wskazanych w ust. 3 pkt 1-4 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje na preferencyjnych warunkach.
5. Niedozwolone jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz osób wskazanych w ust. 3 pkt 1-4 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celów statutowych Fundacji.
6. Niedozwolone jest dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wskazane w ust. 3 pkt 1-4, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział 5
Organy Fundacji

§ 18.
1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
2. Organy Fundacji obradują i podejmują uchwały na posiedzeniach lub w formie obiegowej. Posiedzenia mogą odbywać się stacjonarnie lub zdalnie, za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Z posiedzeń stacjonarnych sporządzany jest protokół, podpisywany przez przewodniczącego posiedzenia. Posiedzenia stacjonarne odbywają się w każdorazowej siedzibie Fundacji albo w innym miejscu, wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 4. Rada Fundacji przyjmuje, w drodze uchwały, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Statutu:
1) regulaminy obradowania organów Fundacji i podejmowania przez nie uchwał w formie obiegowej,
2) regulaminy obradowania organów Fundacji i podejmowania przez nie uchwał na posiedzeniach zdalnych, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
3. Każdy z organów Fundacji obraduje co najmniej raz w roku.
4. Zwołanie posiedzenia organu Fundacji polega na powiadomieniu wszystkich członków danego organu przez podmiot zwołujący to posiedzenie, zgodnie z § 19 ust. 1 lub 3, o dacie, godzinie i miejscu posiedzenia – jeżeli posiedzenie nie odbywa się w siedzibie Fundacji – oraz porządku obrad tego posiedzenia, jak również rodzaju posiedzenia, nie później niż na 14 dni przed terminem tego posiedzenia, na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentowej.
5. W posiedzeniu organu Fundacji, poza członkami tego organu, mogą uczestniczyć zaproszeni na to posiedzenie członkowie drugiego z organów Fundacji oraz osoby trzecie. Do zaproszenia na posiedzenie organu Fundacji osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, ust. 4 stosuje się odpowiednio. Osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, posiadają głos doradczy, polegający na prawie do zajęcia stanowiska w przedmiocie każdej z uchwał będących przedmiotem głosowania na posiedzeniu, na wniosek zgłoszony przewodniczącemu tego posiedzenia przed rozpoczęciem głosowania nad każdą z tych uchwał.
6. Podjęcie uchwały przez organ Fundacji obradujący na posiedzeniu jest możliwe wyłącznie, jeżeli posiedzenie to zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, a powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 zawiera wszystkie elementy tam wskazane i dotarło ono do wszystkich członków tego organu nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia, którego zawiadomienie to dotyczy. Nieobecność na zwołanym posiedzeniu osób, o których mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, nie wpływa na zdolność organu Fundacji do podejmowania uchwał na tym posiedzeniu.
7. Wymagania dla możliwości podjęcia uchwały przez organ Fundacji obradujący w formie obiegowej określa regulamin, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, dotyczący tego organu.
8. Członkami organów Fundacji mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
9. Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, prawo zgłaszania kandydatów na członków organów Fundacji przysługuje:
1) fundatorom Fundacji,
2) członkom Rady Fundacji.

§ 19.
1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub grupa co najmniej jednej trzeciej członków Rady Fundacji, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Fundacji. Jeżeli zwołanie posiedzenia następuje na wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, posiedzenie powinno odbyć się w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania tego wniosku przez podmiot zwołujący, a wniosek powinien zawierać żądany porządek obrad tego posiedzenia.
2. Posiedzenia Rady Fundacji otwiera i przewodniczy im Przewodniczący Rady Fundacji lub wyznaczony przez niego członek Rady Fundacji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Fundacji oraz wyznaczonego przez niego członka Rady Fundacji albo niewyznaczenia przez Przewodniczącego Rady Fundacji członka Rady, który ma przewodniczyć posiedzeniu Rady Fundacji, posiedzenie Rady Fundacji otwiera i przewodniczy mu członek Rady Fundacji o najdłuższym stażu w Radzie Fundacji i obecny na posiedzeniu, a w przypadku takiego samego stażu co najmniej dwóch członków Rady Fundacji – członek Rady Fundacji najstarszy wiekiem i obecny na posiedzeniu.
3. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu Fundacji albo inny członek Zarządu Fundacji lub grupa co najmniej jednej trzeciej członków Zarządu Fundacji, z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Fundacji. Ust. 1 zdanie drugie stosuje się.
4. Posiedzenia Zarządu Fundacji otwiera i przewodniczy im Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu Fundacji albo inny członek Zarządu Fundacji. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu Fundacji oraz wyznaczonego przez niego Wiceprezesa Zarządu Fundacji albo innego członka Zarządu Fundacji albo niewyznaczenia przez Prezesa Zarządu Fundacji Wiceprezesa Zarządu Fundacji albo innego członka Zarządu Fundacji, który ma przewodniczyć posiedzeniu Zarządu Fundacji, posiedzenie Zarządu Fundacji otwiera i przewodniczy mu członek Zarządu Fundacji o najdłuższym stażu w Zarządzie Fundacji i obecny na posiedzeniu, a w przypadku takiego samego stażu co najmniej dwóch członków Zarządu Fundacji – członek Zarządu Fundacji najstarszy wiekiem i obecny na posiedzeniu.
5. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o stażu w organie Fundacji, należy przez to rozumieć długość sprawowania członkostwa w danym organie Fundacji, z uwzględnieniem wszystkich kadencji danego organu Fundacji.

§ 20.
1. Podczas głosowania nad uchwałą, członek organu Fundacji może dokonać jednej z następujących czynności:
1) oddać głos za podjęciem uchwały, zwany dalej „głosem za uchwałą”,
2) oddać głos przeciw podjęciu uchwały, zwany dalej „głosem przeciw uchwale”,
3) wstrzymać się od oddania głosu, zwane dalej „głosem wstrzymującym się”.
2. Podczas głosowania nad uchwałą, każdemu członkowi organu Fundacji przysługuje jeden głos.
3. Członek organu Fundacji może oddać głos przez pełnomocnika, upoważnionego do działania w tym zakresie w imieniu członka organu Fundacji na piśmie pod rygorem nieważności, które to upoważnienie pełnomocnik musi wykazać przed tym organem Fundacji. Pełnomocnikiem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niebędąca członkiem drugiego z organów Fundacji. Jeden członek organu Fundacji nie może upoważnić więcej niż jednego pełnomocnika, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie może być pełnomocnikiem więcej niż jednego członka któregokolwiek z organów Fundacji jednocześnie.
4. Do podjęcia uchwały przez organ Fundacji obradujący na posiedzeniu konieczna jest obecność co najmniej połowy członków tego organu na posiedzeniu tego organu, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
5. Organy Fundacji podejmują uchwały zwykłą, bezwzględną albo kwalifikowaną większością głosów albo przez jednomyślność.
6. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć więcej głosów za uchwałą niż głosów przeciw uchwale.
7. Przez bezwzględną większość głosów należy rozumieć więcej głosów za uchwałą niż głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się łącznie.
8. Przez kwalifikowaną większość głosów należy rozumieć co najmniej dwie trzecie głosów za uchwałą.
9. Przez jednomyślność należy rozumieć wszystkie głosy za uchwałą i żadnych głosów przeciw uchwale oraz żadnych głosów wstrzymujących się, w obecności wszystkich członków organu Fundacji na posiedzeniu tego organu podczas głosowania nad tą uchwałą, zwaną dalej „jednomyślną uchwałą”. Jednomyślna uchwała nie może zostać podjęta w formie obiegowej.
10. Członek organu Fundacji, którego dotyczy uchwała, która ma zostać podjęta przez ten organ, jest wyłączony od głosowania nad tą uchwałą.
11. Członek organu Fundacji, którego dotyczy uchwała, która ma zostać podjęta przez drugi z organów Fundacji i który został zaproszony na posiedzenie tego organu zgodnie z § 18 ust. 5 zdanie pierwsze i drugie, nie posiada głosu doradczego, o którym mowa w § 18 ust. 5 zdanie trzecie w zakresie tej uchwały.
12. Organy Fundacji podejmują uchwały zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
13. W przypadku równej liczby głosów, decyduje:
1) w przypadku Rady Fundacji – głos Przewodniczącego Rady Fundacji, a w przypadku jego nieobecności lub nieobecności jego pełnomocnika, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, podczas głosowania – głos członka Rady Fundacji o najdłuższym stażu w Radzie Fundacji i obecnego podczas głosowania, a w przypadku takiego samego stażu co najmniej dwóch członków Rady Fundacji – głos członka Rady Fundacji najstarszego wiekiem i obecnego podczas głosowania;
2) w przypadku Zarządu Fundacji – głos Prezesa Zarządu Fundacji, a w przypadku jego nieobecności lub nieobecności jego pełnomocnika, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, podczas głosowania – głos członka Zarządu Fundacji o najdłuższym stażu w Zarządzie Fundacji i obecnego podczas głosowania, a w przypadku takiego samego stażu co najmniej dwóch członków Zarządu Fundacji – głos członka Zarządu Fundacji najstarszego wiekiem i obecnego podczas głosowania;
3) w przypadku obu organów Fundacji, w sytuacji, gdy żadna z osób wskazanych w pkt 1 i 2 nie może oddać głosu z uwagi na swoją nieobecność podczas głosowania, nieobecność podczas głosowania swojego pełnomocnika, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze lub wyłączenie od głosowania zgodnie z ust. 10 – głos członka danego organu, o najdłuższym stażu w tym organie i obecnego podczas głosowania, który nie jest wyłączony od głosowania zgodnie z ust. 10, a przypadku takiego samego stażu co najmniej dwóch członków tego organu – głos członka tego organu, najstarszego wiekiem i obecnego podczas głosowania, który nie jest wyłączony od głosowania zgodnie z ust. 10.

§ 21.
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, opiniującym i kontrolno-nadzorczym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do jedenastu członków, spośród których jeden pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Rada Fundacji powołuje swoich członków w drodze uchwały na wspólną, pięcioletnią kadencję, a w trakcie trwania kadencji Rady Fundacji – na okres do końca tej kadencji. Kandydatów na członków Rady Fundacji może zgłaszać Radzie Fundacji każdy jej członek. Członek Rady Fundacji może zgłosić Radzie Fundacji swoją kandydaturę na członka Rady Fundacji. Fundator Fundacji niebędący członkiem Rady Fundacji może zgłosić Radzie Fundacji swoją kandydaturę do Rady Fundacji także samodzielnie. Jeżeli nie istnieją przeszkody do sprawowania przez fundatora Fundacji niebędącego członkiem Rady Fundacji członkostwa w Radzie Fundacji, jego kandydatura do Rady Fundacji jest brana pod uwagę z pierwszeństwem przed kandydaturami osób niebędących fundatorami Fundacji. W przypadku zgłoszenia kandydatur do Rady Fundacji więcej niż jednego fundatora Fundacji niebędącego członkiem Rady Fundacji, kandydatura fundatora Fundacji niebędącego członkiem Rady Fundacji, zgłoszona Radzie Fundacji wcześniej jest brana pod uwagę z pierwszeństwem przed kandydaturami fundatorów Fundacji niebędących członkami Rady Fundacji, zgłoszonymi Radzie Fundacji później.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą być powołani na kolejne kadencje Rady Fundacji, bez ograniczeń w zakresie liczby kadencji, na które mogą zostać powołani.
5. Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków, w drodze uchwały, na okres do końca trwającej kadencji Rady Fundacji, Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Przewodniczący Rady Fundacji może być wybrany do pełnienia tej funkcji w kolejnych kadencjach Rady Fundacji, bez ograniczeń w zakresie liczby kadencji Rady Fundacji, w trakcie których może pełnić tę funkcję. Przewodniczącego Rady Fundacji odwołuje Rada Fundacji w drodze uchwały.
6. Powołanie członka Rady Fundacji oraz wybór Przewodniczącego Rady Fundacji następuje za zgodą osoby, która ma zostać powołana lub wybrana.
7. Członek Rady Fundacji może być w każdym czasie odwołany w drodze uchwały Rady Fundacji.
8. Członkowie Rady Fundacji sprawują członkostwo w Radzie Fundacji, a Przewodniczący Rady Fundacji pełni swoją funkcję w Radzie Fundacji nieodpłatnie i nie mogą być oni zatrudniani przez Fundację, jednak mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji lub pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Fundacji zgodnie z § 16 ust. 3 pkt 9.
9. Członek Rady Fundacji nie może:
1) być pracownikiem Fundacji,
2) być członkiem Zarządu Fundacji,
3) pozostawać z członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
4) być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
10. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje:
1) z dniem złożenia Radzie Fundacji przez jej członka pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji, a jeżeli w oświadczeniu wskazano inny, późniejszy dzień rezygnacji – z tym dniem,
2) z upływem kadencji Rady Fundacji, jeżeli przed jej upływem członek Rady Fundacji nie został powołany do Rady Fundacji na jego kolejną kadencję,
3) z dniem podjęcia przez Radę Fundacji uchwały w sprawie odwołania członka Rady Fundacji, a jeżeli w uchwale wskazano inny, późniejszy dzień odwołania – z tym dniem,
4) z chwilą śmierci członka Rady Fundacji.
11. Przewodniczący Rady Fundacji może być odwołany z pełnionej funkcji lub z członkostwa w Radzie Fundacji przed upływem trwającej kadencji Rady Fundacji w przypadku:
1) stwierdzenia u niego niezdolności do pełnienia funkcji lub sprawowania członkostwa w Radzie Fundacji mającej charakter trwały lub trwającej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
2) stwierdzenia przez Radę Fundacji w drodze uchwały zawierającej uzasadnienie, że pełni on swoją funkcję lub sprawuje członkostwo w Radzie Fundacji w sposób nienależyty,
3) stwierdzenia przez Radę Fundacji w drodze uchwały zawierającej uzasadnienie, że narusza on postanowienia niniejszego Statutu w sposób rażący.
12. Przewodniczący Rady Fundacji może zrezygnować z pełnionej funkcji w każdym czasie. Ust. 10 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
13. Oświadczenia woli w imieniu Rady Fundacji, w tym wobec Zarządu Fundacji, składa Przewodniczący Rady Fundacji lub wyznaczony przez niego członek Rady Fundacji, a gdy Przewodniczący Rady Fundacji jest niezdolny do złożenia oświadczenia i nie wyznaczył w tym celu członka Rady Fundacji – grupa członków Rady Fundacji w liczbie odpowiadającej ponad połowie składu Rady Fundacji.
14. W ramach swoich uprawnień, Rada Fundacji uprawniona jest do:
1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i informacji dotyczących działalności Fundacji, bez względu na ich treść, formę oraz sposób utrwalenia,
2) dokonywania rewizji majątku Fundacji,
3) przeprowadzania kontroli rozporządzania przez Fundację jej majątkiem, w tym wydatkowania przez Fundację jej dochodów.
15. Pierwsza Rada Fundacji składa się z fundatorów Fundacji.
16. W przypadku, gdy wskutek ustania, zgodnie z ust. 10, członkostwa członków Rady Fundacji w takiej liczbie, że liczba członków Rady Fundacji w niej pozostałych jest mniejsza niż określona w ust. 2 minimalna liczba członków Rady Fundacji, Zarząd Fundacji powołuje członków Rady Fundacji w liczbie wymaganej do uzupełnienia składu Rady Fundacji do określonej w ust. 2 minimalnej liczby członków Rady Fundacji.
17. Rada Fundacji może powoływać komitety, będące ciałami doradczymi Rady Fundacji. Komitety działają na podstawie regulaminu przyjmowanego przez Radę Fundacji. Komitety nie są organami Fundacji. Członkiem komitetu nie może być członek organu Fundacji. Na członka organu Fundacji nie można powołać członka komitetu.

§ 22.
1. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należą:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie planów działania Fundacji,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji,
4) rozpatrywanie analiz prawidłowości wykorzystania majątku Fundacji,
5) wnioskowanie do Zarządu Fundacji o sporządzenie i przedłożenie planu finansowego Fundacji,
6) wnioskowanie do Zarządu Fundacji o zwołanie posiedzenia Zarządu Fundacji,
7) opiniowanie uchwał Zarządu Fundacji w sprawie utworzenia i likwidacji Oddziałów,
8) opiniowanie uchwał Zarządu Fundacji w sprawie powołania i odwołania Dyrektorów Oddziałów,
9) opiniowanie uchwał Zarządu Fundacji w sprawie przyjęcia regulaminów organizacyjnych Oddziałów,
10) opiniowanie uchwał Zarządu Fundacji w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez Fundację,
11) wyrażanie zgody na połączenie Fundacji z inną fundacją,
12) przyjmowanie regulaminów obradowania organów Fundacji i podejmowania przez nie uchwał w formie obiegowej,
13) przyjmowanie regulaminów obradowania organów Fundacji i podejmowania przez nie uchwał na posiedzeniach zdalnych, za pomocą środków porozumiewania się na odległość,
14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 16,
15) wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Fundacji,
16) stwierdzanie, czy Przewodniczący Rady Fundacji pełni swoją funkcję lub sprawuje członkostwo w Radzie Fundacji w sposób nienależyty,
17) stwierdzanie, czy Przewodniczący Rady Fundacji narusza postanowienia niniejszego Statutu w sposób rażący,
18) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, Prezesa Zarządu Fundacji i Wiceprezesów Zarządu Fundacji,
19) stwierdzanie, czy Prezes Zarządu Fundacji lub Wiceprezes Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje w sposób nienależyty,
20) stwierdzanie, czy Prezes Zarządu Fundacji lub Wiceprezes Zarządu Fundacji naruszają postanowienia niniejszego Statutu w sposób rażący,
21) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Fundacji czynności polegających na rozporządzaniu prawem i zaciąganiu zobowiązań na rzecz i w imieniu Fundacji w zakresie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu,
22) zmiana niniejszego Statutu,
23) otwieranie likwidacji Fundacji,
24) powoływanie i odwoływanie likwidatorów Fundacji,
25) żądanie od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i informacji dotyczących działalności Fundacji, bez względu na ich treść, formę oraz sposób utrwalenia,
26) dokonywanie rewizji majątku Fundacji,
27) przeprowadzanie kontroli rozporządzania przez Fundację jej majątkiem, w tym wydatkowania przez Fundację jej dochodów,
28) ocena pracy członków Zarządu Fundacji,
29) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji,
30) wyrażanie zgody na uczestnictwo Fundacji w innych podmiotach działających dla realizacji celów statutowych Fundacji oraz tworzenie takich podmiotów,
31) dokonywanie podziału dochodów Fundacji, w tym zgodnie z regulaminem określającym szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez Fundację, jeżeli regulamin ten został przyjęty Zarząd Fundacji,
32) ustalanie sposobu pokrycia straty Fundacji,
33) przeprowadzanie we współpracy z Zarządem Fundacji analizy możliwości pozyskania środków finansowych na pokrycie zobowiązań Fundacji,
34) ustanawianie odznak i medali honorowych oraz przyznawanie ich wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,
35) powoływanie komitetów i przyjmowanie regulaminów komitetów.
2. Bezwzględnej większości głosów wymaga podjęcie przez Radę Fundacji uchwał w sprawach określonych w ust. 1 pkt 7-10, pkt 16, pkt 17, pkt 19, pkt 20, pkt 24 i pkt 29.
3. Kwalifikowanej większości głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady Fundacji wymaga podjęcie przez Radę Fundacji uchwał w sprawach określonych w ust. 1 pkt 11, pkt 21, pkt 22, w sprawie określonej w pkt 23 w zakresie uchwały, o której mowa w § 27 ust. 4 oraz w sprawie określonej w pkt 30.
4. Jednomyślnej uchwały Rady Fundacji wymaga sprawa określona w ust. 1 pkt 23 w zakresie uchwały, o której mowa w § 27 ust. 1 pkt 3.

§ 23.
1. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym i wykonawczym Fundacji, reprezentującym ją na zewnątrz i działającym w jej imieniu.
2. Zarząd Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków, spośród których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji, a maksymalnie dwóch może pełnić funkcje Wiceprezesów Zarządu Fundacji.
3. Członków Zarządu Fundacji powołuje Rada Fundacji w drodze uchwały na wspólną, pięcioletnią kadencję, a w trakcie trwania kadencji Zarządu Fundacji – na okres do końca tej kadencji.
4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być powołani na kolejne kadencje Zarządu Fundacji, bez ograniczeń w zakresie liczby kadencji, na które mogą zostać powołani.
5. Prezes Zarządu Fundacji oraz Wiceprezesi Zarządu Fundacji są wybierani w drodze uchwały Rady Fundacji spośród członków Zarządu Fundacji na okres do końca trwającej kadencji Zarządu Fundacji. Prezes Zarządu Fundacji oraz Wiceprezes Zarządu Fundacji mogą być wybrani do pełnienia tych funkcji w kolejnych kadencjach Zarządu Fundacji, bez ograniczeń w zakresie liczby kadencji Zarządu Fundacji, w trakcie których mogą pełnić te funkcje. Prezesa Zarządu Fundacji oraz Wiceprezesa Zarządu Fundacji odwołuje Rada Fundacji w drodze uchwały.
6. Powołanie członka Zarządu Fundacji oraz wybór Prezesa Zarządu Fundacji i Wiceprezesa Zarządu Fundacji następuje za zgodą osoby, która ma zostać powołana lub wybrana.
7. Członek Zarządu Fundacji niebędący Prezesem Zarządu Fundacji albo Wiceprezesem Zarządu Fundacji może być w każdym czasie odwołany w drodze uchwały Rady Fundacji.
8. Członkowie Zarządu Fundacji sprawują członkostwo w Zarządzie Fundacji, a Prezes Zarządu Fundacji i Wiceprezes Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje w Zarządzie Fundacji nieodpłatnie, jednak mogą oni być zatrudniani przez Fundację w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem członkostwa lub pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji. Zatrudnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, następuje na zasadach określonych w ust. 19.
9. Członek Zarządu Fundacji nie może:
1) być członkiem Rady Fundacji,
2) pozostawać z członkiem Rady Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
3) być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
10. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje:
1) z dniem złożenia przez członka Zarządu Fundacji Radzie Fundacji lub Przewodniczącemu Rady Fundacji pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Fundacji, a jeżeli w oświadczeniu wskazano inny, późniejszy dzień rezygnacji – z tym dniem,
2) z upływem kadencji Zarządu Fundacji, jeżeli przed jej upływem członek Zarządu Fundacji nie został powołany do Zarządu Fundacji na jego kolejną kadencję,
3) z dniem podjęcia przez Radę Fundacji uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Fundacji, a jeżeli w uchwale wskazano inny, późniejszy dzień odwołania – z tym dniem,
4) z chwilą śmierci członka Zarządu Fundacji.
11. Prezes Zarządu Fundacji i Wiceprezes Zarządu Fundacji mogą być odwołani z pełnionej funkcji lub z członkostwa w Zarządzie Fundacji przed upływem trwającej kadencji Zarządu Fundacji w przypadku:
1) stwierdzenia u nich niezdolności do pełnienia funkcji lub sprawowania członkostwa w Zarządzie Fundacji mającej charakter trwały lub trwającej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
2) stwierdzenia przez Radę Fundacji w drodze uchwały zawierającej uzasadnienie, że pełnią oni swoje funkcje lub sprawują członkostwo w Zarządzie Fundacji w sposób nienależyty,
3) stwierdzenia przez Radę Fundacji w drodze uchwały zawierającej uzasadnienie, że naruszają oni postanowienia niniejszego Statutu w sposób rażący.
12. Prezes Zarządu Fundacji i Wiceprezes Zarządu Fundacji mogą zrezygnować z pełnionych funkcji w każdym czasie. Ust. 10 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
13. Zarząd Fundacji może powoływać, w drodze uchwały, pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do celów statutowych Fundacji lub wchodzących w zakres działalności statutowej Fundacji. Pełnomocnikiem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Odwołanie pełnomocnika, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uchwały Zarządu Fundacji.
14. Zarząd Fundacji sporządza i przedkłada Radzie Fundacji do zatwierdzenia plan działania Fundacji na okres wskazany w tym planie.
15. Zarząd Fundacji co roku, nie później niż do dnia 30 czerwca, sporządza i przedkłada Radzie Fundacji do zatwierdzenia roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za poprzedni rok obrotowy, zawierające bilans roczny oraz rachunek zysków i strat.
16. Zarząd Fundacji, na wniosek Rady Fundacji, sporządza i przedkłada Radzie Fundacji, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku, plan finansowy Fundacji na okres wskazany we wniosku Rady Fundacji.
17. Zarząd Fundacji, na wniosek Rady Fundacji, sporządza i przedkłada Radzie Fundacji, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku, analizę prawidłowości wykorzystania majątku Fundacji.
18. W przypadku, gdy wskutek ustania, zgodnie z ust. 10, członkostwa członków Zarządu Fundacji w takiej liczbie, że liczba członków Zarządu Fundacji w nim pozostałych jest mniejsza niż określona w ust. 2 minimalna liczba członków Zarządu Fundacji, Rada Fundacji, z inicjatywy własnej, powołuje członków Zarządu Fundacji w liczbie wymaganej do uzupełnienia składu Zarządu Fundacji do określonej w ust. 2 minimalnej liczby członków Zarządu Fundacji.
19. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni przez Fundację zgodnie z ust. 8 w jakimkolwiek charakterze i w oparciu o dowolną, dopuszczalną przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa podstawę prawną, w tym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. W zależności od rodzaju umowy zawartej z członkiem Zarządu, wykonuje on tę umowę za wynagrodzeniem, z uwzględnieniem postanowień § 17 ust. 4 i 5, albo nieodpłatnie (wolontariat). Członka Zarządu Fundacji zatrudnia, w tym zawiera z nim umowy określone w zdaniach poprzednich, Fundacja działająca przez pełnomocnika, powołanego w drodze uchwały Zarządu Fundacji do zatrudnienia określonego członka Zarządu Fundacji, w tym do zawarcia z nim określonej umowy; postanowienia § 20 ust. 10 stosuje się odpowiednio. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie może:
1) być fundatorem Fundacji;
2) być członkiem organu Fundacji;
3) być pracownikiem Fundacji;
4) być osobą bliską osoby wskazanej w pkt 1-3;
5) niezależnie od pkt 4 – pozostawać z osobą wskazaną w pkt 1-3 w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
6) być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24.
1. Do wyłącznej kompetencji Zarządu Fundacji należą:
1) reprezentacja Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
2) realizacja celów statutowych Fundacji i prowadzenie działalności statutowej Fundacji,
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji i grantów,
5) wykonywanie nadających się do wykonania uchwał Rady Fundacji,
6) wnioskowanie do Rady Fundacji o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji,
7) wnioskowanie do Rady Fundacji o wyrażenie zgody na połączenie Fundacji z inną fundacją,
8) wnioskowanie do Rady Fundacji o dokonanie zmiany niniejszego Statutu,
9) sporządzanie oraz przedkładanie Ministrowi i Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
10) sporządzanie oraz przedkładanie Radzie Fundacji, a w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa – także podmiotom zewnętrznym, sprawozdań finansowych Fundacji,
11) sporządzanie oraz przedkładanie Radzie Fundacji planów działania oraz planów finansowych Fundacji,
12) sporządzanie oraz przedkładanie Radzie Fundacji analiz prawidłowości wykorzystania majątku Fundacji,
13) przyjmowanie regulaminów organizacyjnych Oddziałów,
14) przyjmowanie regulaminu określającego szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez Fundację,
15) opiniowanie zmian niniejszego Statutu,
16) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji i Wiceprezesów Zarządu Fundacji,
17) udzielanie i odwoływanie prokury,
18) powoływanie i odwoływanie pełnomocników Fundacji do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do celów statutowych Fundacji lub wchodzących w zakres działalności statutowej Fundacji,
19) przeprowadzanie we współpracy z Radą Fundacji analizy możliwości pozyskania środków finansowych na pokrycie zobowiązań Fundacji,
20) tworzenie i likwidowanie Oddziałów,
21) powoływanie i odwoływanie Dyrektorów Oddziałów,
22) zawiadamianie Ministra o podjęciu przez Radę Fundacji uchwał, o których mowa w § 26 ust. 2 oraz § 27 ust. 1 pkt 3, ust. 4 i ust. 9 zdanie drugie,
23) powoływanie członków Rady Fundacji w przypadku określonym w § 21 ust. 16,
24) powoływanie pełnomocnika, o którym mowa w § 23 ust. 19 zdanie trzecie,
25) inne sprawy niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji.
2. Bezwzględnej większości głosów wymaga podjęcie przez Zarząd Fundacji uchwały w sprawie określonej w ust. 1 pkt 24.
3. Kwalifikowanej większości głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich członków Zarządu Fundacji wymaga podjęcie przez Zarząd Fundacji uchwały w sprawie określonej w ust. 1 pkt 23.

 

Rozdział 6
Sposób reprezentacji Fundacji

§ 25.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji oraz w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji, w tym Prezes Zarządu Fundacji albo co najmniej jeden z Wiceprezesów Zarządu Fundacji.
2. W zakresie określonym w ust. 7 zdanie pierwsze, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają także:
1) prokurent samoistny Fundacji działający samodzielnie albo
2) działający łącznie Prezes Zarządu Fundacji albo jeden z Wiceprezesów Zarządu Fundacji oraz prokurent łączny Fundacji, uprawniony do działania łącznie z członkiem Zarządu Fundacji.
3. Zarząd Fundacji jest upoważniony do dokonania czynności polegających na rozporządzaniu prawem i zaciąganiu zobowiązań na rzecz i w imieniu Fundacji w zakresie czynności zwykłego zarządu bez wymogu uprzedniego uzyskania wyrażonej w formie uchwały zgody Rady Fundacji na dokonanie takiej czynności.
4. Zarząd Fundacji jest upoważniony do dokonania czynności polegających na rozporządzaniu prawem i zaciąganiu zobowiązań na rzecz i w imieniu Fundacji w zakresie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu po uprzednim uzyskaniu wyrażonej w formie uchwały zgody Rady Fundacji na dokonanie takiej czynności.
5. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są:
1) zawarcie przez Fundację umowy kredytu, pożyczki lub poręczenia jako odpowiednio kredytobiorca, pożyczkobiorca lub poręczyciel, bez względu na wartość tej umowy,
2) zawarcie przez Fundację umowy na czas nieoznaczony/nieokreślony, bez względu na wartość oraz rodzaj tej umowy,
3) zbycie, nabycie lub obciążenie przez Fundację nieruchomości lub przedsiębiorstwa lub ich części lub dokonanie przez Fundację czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie nieruchomości lub przedsiębiorstwa lub ich części do czasowego korzystania.
6. Do przyjmowania oświadczeń woli kierowanych do Fundacji uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu Fundacji, a w zakresie określonym w ust. 7 zdanie pierwsze – także prokurent samoistny Fundacji działający samodzielnie albo działający łącznie Prezes Zarządu Fundacji albo jeden z Wiceprezesów Zarządu Fundacji oraz prokurent łączny Fundacji, uprawniony do działania łącznie z członkiem Zarządu Fundacji.
7. W zakresie działalności gospodarczej, o której mowa w § 11 ust. 3, Fundacja może udzielić prokury. Prokura jest udzielana oraz odwoływana w drodze uchwały Zarządu Fundacji. Prokurentem Fundacji może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wyraziła zgodę na udzielenie jej prokury.
8. Do oświadczeń woli składanych w imieniu Zarządu Fundacji wobec Rady Fundacji, ust. 1 stosuje się odpowiednio.


Rozdział 7
Zmiana Statutu

§ 26.
1. Zmiana niniejszego Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji, podjętej po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Fundacji wyrażonej w formie uchwały.
2. Fundacja zawiadamia Ministra o podjęciu przez Radę Fundacji uchwały w sprawie zmiany niniejszego Statutu, jeżeli dokonana zmiana dotyczy celów statutowych Fundacji lub działalności statutowej Fundacji.
3. Zmiana niniejszego Statutu może zostać dokonana przez Radę Fundacji z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Fundacji. W przypadku dokonywania zmian niniejszego Statutu na wniosek Zarządu Fundacji, nie jest wymagane uzyskanie przez Radę Fundacji opinii, o której mowa w ust. 1.


Rozdział 8
Likwidacja Fundacji

§ 27.
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku:
1) osiągnięcia celów statutowych Fundacji,
2) wyczerpania się majątku Fundacji oraz utraty przez nią źródeł dochodów,
3) podjęcia przez Radę Fundacji jednomyślnej uchwały o likwidacji Fundacji.
2. Przez osiągnięcie celów statutowych Fundacji zgodnie z ust. 1 pkt 1 należy rozumieć sytuację, gdy z rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji za poprzedni rok obrotowy wynika, że Fundacja wskutek prowadzonej działalności statutowej Fundacji osiągnęła cele statutowe Fundacji, a dalsze istnienie Fundacji jest niecelowe i jednocześnie Rada Fundacji rozpatrzyła i zatwierdziła takie sprawozdanie.
3. Przez wyczerpanie się majątku Fundacji oraz utratę przez nią źródeł dochodów zgodnie z ust. 1 pkt 2 należy rozumieć stan niewypłacalności Fundacji wyrażający się tym, że według bilansu rocznego oraz rachunku zysków i strat, stanowiących część rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji, za poprzedni rok obrotowy, majątek Fundacji nie wystarczy na pokrycie jej zobowiązań, a przeprowadzona przez Zarząd Fundacji oraz Radę Fundacji analiza możliwości pozyskania środków finansowych na pokrycie tych zobowiązań nie wskazuje na szansę pozyskania tych środków w wysokości pozwalającej na pokrycie tych zobowiązań w ciągu sześciu miesięcy.
4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji, w której stwierdza zaistnienie okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 lub 2, zgodnie z ust. 2 lub 3.
5. Likwidację Fundacji przeprowadzają likwidatorzy powołani przez Radę Fundacji i wskazani w treści uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub w treści uchwały, o której mowa w ust. 4, zwanych dalej „uchwałami o likwidacji”. Uchwała o likwidacji określa także sposób reprezentacji Fundacji przez likwidatorów w okresie likwidacji Fundacji. Likwidatorzy mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały.
6. Likwidatorzy reprezentują Fundację na zewnątrz i działają w jej imieniu. Likwidatorem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wyraziła zgodę na powołanie jej do pełnienia funkcji likwidatora.
7. W przypadku braku powołania likwidatorów przez Radę Fundacji lub niewskazania ich w treści uchwały o likwidacji, likwidatorami są wszyscy członkowie Zarządu Fundacji, którzy reprezentują Fundację w okresie jej likwidacji zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi dla Zarządu Fundacji. W przypadku niewskazania w treści uchwały o likwidacji sposobu reprezentacji Fundacji przez likwidatorów w okresie likwidacji Fundacji:
1) w przypadku powołania i wskazania w treści uchwały o likwidacji jednego likwidatora – likwidator reprezentuje Fundację w okresie jej likwidacji samodzielnie;
2) w przypadku powołania i wskazania w treści uchwały o likwidacji więcej niż jednego likwidatora – do reprezentowania Fundacji w okresie jej likwidacji konieczne jest wspólne działanie co najmniej dwóch likwidatorów.
8. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu jej likwidacji ulega przeznaczeniu w pierwszej kolejności na pokrycie zobowiązań Fundacji, a majątek Fundacji pozostały po pokryciu jej zobowiązań zostaje przekazany Uniwersytetowi Warszawskiemu z przeznaczeniem tego majątku na rozwój Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
9. Likwidacja Fundacji zostaje zakończona po rozdysponowaniu majątku Fundacji w sposób określony w ust. 8. Likwidatorzy Fundacji stwierdzają zakończenie likwidacji w drodze uchwały, która określa, w jaki sposób majątek Fundacji został rozdysponowany.
10. Fundacja zawiadamia Ministra o:
1) podjęciu przez Radę Fundacji uchwały o likwidacji,
2) podjęciu przez likwidatorów Fundacji uchwały, o której mowa w ust. 9 zdanie drugie.


Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 28.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie odpowiednie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Ustawy.
2. Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Statutu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszego Statutu pozostają ważne.
3. W sytuacji określonej w ust. 2, Rada Fundacji podejmie działania zmierzające do uchylenia nieważnych postanowień niniejszego Statutu. Postanowienia § 26 stosuje się.
4. Załącznikiem do niniejszego Statutu, stanowiącym jego integralną część, jest wzór znaku graficznego Fundacji.